Bossen voor bouwen

In de eerste casestudy van het project Holtland richt Flux zich op de vraag hoe ontwikkelaars en bouwers steeds meer in eigen hout kunnen gaan voorzien door de aanplant van nieuw bos. De houtvraag zal steeds verder toenemen en veel hout wordt op dit moment geïmporteerd uit het buitenland. Het project resulteert in een transitiestrategie naar houtbouw en een aantal bijpassende ruimtelijke uitwerkingen voor de ontwikkeling van nieuwe productiebossen. Er komen een aantal nieuwe bostypes uit naar voren die kansrijk lijken om op korte termijn hout voor de woningbouw kunnen gaan leveren. De bostypes zijn het stikstofbos, als een omzoming van natuurgebieden. Een dorpbos, op vrijkomende agrarische gronden rondom dorpen met kansen voor woningbouw en het saneringsbos, waarmee vervuilde gronden kan worden gereinigd.
Telkens dragen deze nieuwe productiebossen naast houtproductie bij aan meerdere opgaven als het vergroten van de biodiversiteit, CO2 opslag, het reinigen van vervuilde grond of het verbeteren van stad/land relaties. Het project dient als inspiratie voor bedrijven in de bouwsector.

De casestudy is onderdeel van het project Holtland, een ontwerpend onderzoek naar nieuwe vormen van bos in Nederland. Flux ziet in bestaande onderzoeken over bos een hoog abstractieniveau en veel focus op oppervlaktes. Flux acht het daarom waardevol om de aanplant van bossen in Nederland nader te onderzoeken met hierin aandacht voor een diversiteit aan bostypes, een sterke relatie met actuele grote opgaven in Nederland en een concrete ruimtelijke uitwerking. Het ontwerpend onderzoek bestaat uit drie onderdelen: een bossenboek met bossen van de toekomst, een aantal casestudies en een alternatieve bosvisie voor Nederland.

Er zijn 4 casestudies opgezet met concrete locaties en de stakeholders zijn Provincie Utrecht, WWF, Synchroon en Staatsbosbeheer. Het project is gefinancierd door het Stimuleringsfonds en door cofinanciering van meerdere partijen. De klankbordgroep voor het onderzoek bestaat uit Berno Strootman (Rijksadviseur Landschap, betrokken bij de bosstrategie voor LNV), Kees Hendriks (onderzoeker bos Alterra Wageningen) en Martijn Boosten (onderzoeker en adviseur bij stichting probos).
Meer weten over de andere casestudies? Deze zijn te vinden door op de links te klikken van casestudy Utrechts Heuvelland, het onderzoek naar Rivierbossen en het Bossenboek.

Bossen voor bouwen, in opdracht van Synchroon, stakeholders: Provincie Utrecht, WWF, Staatsbosbeheer en Synchroon, o.a. gefinancierd door Stimuleringsfonds, klankbordgroep: Berno Strootman (Nationaal Adviseur Landschap), Kees Hendriks (Alterra Wageningen), Martijn Boosten (Probos), ontwerpend onderzoek, nieuwe natuur, natuurontwikkeling, Flux landscape architecture, 2021