Hunze Groningen

De Hunze van de toekomst is een Hunze die, als backbone voor ecologie, klimaatadaptatie en zingeving, opnieuw verbonden is met de stad. Een voor mens en dier goed functionerend Hunze-systeem gaat verder dan het creëren van een doorgaande waterverbinding, maar vraagt om de ontwikkeling van een robuuste groenstructuur op basis van het natuurlijke systeem. Een natuurlijke en robuuste groenstructuur biedt niet alleen waarde voor de ecologie, maar heeft nadrukkelijk ook meerwaarde voor de bewoners van de stad. Het levert onder andere een plek op voor recreatie en ontspanning, biedt verkoeling bij hitte en een verbetering van de luchtkwaliteit. Deze verbinding heeft een maatvoering die flora en fauna in staat stelt om zich ‘ongestoord’ te verplaatsen tussen natuurgebieden binnen- en buiten de stad, maar ook ruimte biedt voor recreatiepaden en rustpunten voor de mens.

Om de Hunze te ontwikkelen als een landschappelijke structuur die meerwaarde heeft voor de ambities van de ‘levende stad’ is het van belang om ervoor te zorgen dat deze op systeemniveau functioneert. Niet alleen voor ecologie, maar ook met betrekking tot het watersysteem en de beleving voor de mens. Voor de ontwikkeling van een robuust Hunze-systeem staan drie principes centraal:

  • De Hunze als Robuuste Groenstructuur
  • De Hunze als Stromende rivier
  • De Hunze als Beleefbare lijn

De principes staan niet op zichzelf, maar gaan voortdurend de interactie met elkaar aan. Zo is een stromend watersysteem essentieel om een plek te geven aan bepaalde doelsoorten en zorgt dit tevens voor een betere beleving van de Hunze voor recreanten. Vegetatie bouwt voort op de abiotische kenmerken van het landschap, zoals water, bodem en geomorfologie. Hiermee wordt enerzijds ruimte geboden aan karakteristieke soorten en wordt anderzijds de beleving versterkt van de Hunze als natuurlijke loop. De diversiteit aan biotopen langs de Hunze wordt benut, met integratie van rustplekken, paaiplekken en foerageergebieden voor verschillende dier soorten.

In opdracht van de gemeente Groningen, in samenwerking met Landscape Collected, nieuwe natuur, klimaat adaptieve stad, ontwerpend onderzoek, Flux landscape architecture, 2023