Binckhorst Den Haag

De verstedelijkingsopgave van Binckhorst biedt kansen voor een kwaliteitsimpuls en een toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte. In de visie wordt de verstedelijking van Binckhorst gecombineerd met hoge ambities voor klimaatadaptie, biodiversiteit en leefbaarheid. Er is gestart vanuit een totaalvisie voor de gehele Binckhorst, als wervend toekomstbeeld op een langere termijn. In elke stap gaat vergroening en verbetering van de openbare ruimte samen met stedelijke ontwikkeling. Binckhorst heeft er baat bij om al vroeg te investeren in groen. Er is een raamwerk voor de openbare ruimte en de stedelijke ontwikkeling. Op basis hiervan kan er ontwikkeling in verschillende fases plaatsvinden. In elke stap gaat vergroening en verbetering van de openbare ruimte samen met stedelijke ontwikkeling. Zo groeit de stedelijke ontwikkeling mee met de vergroening van Binckhorst. Eerst groen, dan bouwen.

De visie is te zien als een ontwerpoefening waarin drie thema’s centraal worden gesteld; klimaatadaptie, biodiversiteit en leefbaarheid. Door de openbare ruimte aan de hand van deze thema’s in te richten ontstaat er een groene stadswijk met een hoge dichtheid. Een wijk waarin de verschillende type groene openbare ruimte een essentiële bijdrage leveren aan een toekomstbestendige en leefbare woon- en werkomgeving. Vanuit de totaalvisie zijn concrete uitwerkingen gemaakt voor een aantal deelgebieden waaronder het Oeverpark, de klimaatlinten, de straten, de haven en braakliggende terreinen. Voor deze deeluitwerkingen worden ingrediënten aangedragen in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte, waaronder de inpassing van de wateropgave, type vegetatie, gemengd gebruik en specifieke maatvoering.

Het Oeverpark wordt een nieuw stadspark aan de Trekvliet met hierin ruimte voor waterberging, ecologisch interessante gradiënten en koele verblijfsplekken. Een park dat goed verankerd ligt in de wijk en tevens een belangrijke groene verbinder is tussen het centrum van Den Haag en buitengebied. De klimaatlinten maken vervolgens de verbinding tussen het Oeverpark en het aangrenzende stratennetwerk. De straten worden waar mogelijk getransformeerd tot groene straten met meer kwaliteit voor langzaam verkeer. Verspreid door de hele wijk zijn koele verblijfsplekken in het groen of aan het water verbonden met het groene stratennetwerk. Langs de haven ontstaan nieuwe hotspots voor Binckhorst met een levendig programma in de plint, informele verblijfsplekken aan de kade en doorgaande routes langs de haven. Door het vergroenen van de kade en het strategisch inpassen van (pocket)parken op de heetste plekken ontstaan aangename verblijfsplekken met een industriële identiteit passend bij Binckhorst.

Den Haag, in opdracht van Gemeente Den Haag, in samenwerking met Wageningen Universiteit en Research, openbare ruimte, stedelijke transformatie, nieuwe natuur, klimaatadaptatie, Flux landscape architecture, 2023