Flux op excursie in Parijs

Flux is op excursie geweest in Parijs! Het team heeft ruim 20 projecten bekeken en in dit volle programma ook nog een bliksembezoek gebracht aan het bureau Agence TER. De excursie bestond uit een mooie 3-daagse fietsetappe waar onder andere Parc de la Villette, Parc de Billancourt, La Petite Ceinture en Parc des Buttes Chaumont onderdeel van het excursieprogramma waren. Met dank aan David de Boer voor de rondleiding in Jardin des Plantes. Het was een mooie combinatie tussen klassieke en hedendaagse ontwerpen met prachtige plekken en veel inspiratie voor onze volgende projecten!

15 nieuwe landschapsparken voor Nederland!

De onderzoeksresultaten van het onderzoeksproject Gangen zijn gepresenteerd. Het onderzoeksproject is circa twee jaar geleden op initiatief van Flux opgestart en erna uitgevoerd in opdracht van Synchroon. In het project wordt voorgesteld om 15 nieuwe landschapsparken aan te leggen in de randen van verschillende Nederlandse steden, waar verrommeling een risico is. De landschapsparken kunnen een cruciale rol gaan spelen in grote landschappelijke opgaven als waterberging, voedselproductie en het vergoten van de biodiversiteit. Tegelijk kunnen hiermee nieuwe recreatieve routes tussen stad en land ontstaan en bieden de parken kansen voor woningbouw in middelhoge dichtheid in de rand. Het concept geeft daarmee zowel antwoord op landschappelijke uitdagingen als op de vraag naar nieuwe woningen in Nederland. Het concept overstijgt de schaal van grondeigenaren of gemeentes en vraagt daarmee om nieuwe regionale coalities.

In samenwerking met &Bogdan en Stadkwadraat en een klankbordgroep met Sylvia Karres, Paul Roncken en Co Verdaas. De uitwerking van het concept wordt de komende tijd op meerdere locaties onderzocht.

Meer weten over dit project? Bekijk dan het project Gangen of de website Gangen

Nederland in 2100

Flux heeft na een selectie de opdracht ontvangen om te onderzoeken en te verbeelden hoe Nederland er in 2100 uit kan zien. In deze opdracht worden verschillende narratieven naast elkaar ontwikkeld voor Nederland, waarin op een andere manier antwoord wordt gegeven op vraagstukken rondom natuur, landbouw, verstedelijking en energie. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en vanuit het programma Mooi Nederland.

Beeld: Analyse van Nederland

Visie Deventer Kien Campus

Flux heeft een visie ontwikkeld voor het stationsgebied van Deventer, ook wel de Kien Campus genoemd. In de visie wordt verbeeld hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen en hoe stedelijke verdichting samen kan gaan met een impuls voor de inrichting van de openbare ruimte. Voor verschillende typen openbare ruimtes worden inrichtingsprincipes voorgesteld op thema’s als waterberging, mobiliteit, natuur en programma. 

In opdracht van gemeente Deventer

Meer weten? Kien Campus Deventer

Geselecteerd voor Stationsgebied Culemborg

Flux is samen met SVP architectuur en stedenbouw als ontwerpteam geselecteerd voor de ontwikkeling van het stationsgebied Culemborg. In de komende jaren zal het gebied rondom het station worden verdicht tot een nieuw stadsdeel. Een maximaal groene en uitnodigende openbare ruimte vormt een belangrijk onderdeel van de ontwerpopgave. Hierin spelen de opgaves waterberging, hittestress en verblijfskwaliteit een cruciale rol. Samen met SVP vormt Flux een ontwerpteam voor het stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de openbare ruimte. In opdracht van gemeente Culemborg

Eindsymposium Holtland 28 september

Sinds 2021 werkt Flux aan het ontwerpend onderzoek Holtland. Dit onderzoek sluiten we af met een eindsymposium waarin de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd worden. Daarnaast zullen we in gesprek gaan over nieuwe bossen in Nederland. We nodigen u van harte uit om dit symposium bij te wonen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten tijdens de borrel. Bent u er ook bij? Aanmelden kan via deze link

Programma: 
13.30-13.45  inloop en koffie
13.45             inleiding (aanleiding onderzoek, programma door Flux)
14.00-14.30 Gerwin de Vries 
                      (eigenaar/landschapsarchitect bij Flux landscape 
                      architecture) over de resultaten van het ontwerpend onderzoek Holtland 
14.30-15.00 Wouter Delforterie 
                      (Programmamanager ‘Uitvoeringsprogramma Bomen en Bos’ provincie Gelderland)
                       over de aanpak in de provincie Gelderland
koffie
15.15- 15.45 Wouter van Eck 
                       (ontwerper, docent en voedselbosboer) over het 
                       ontwerp en de aanleg van voedselbossen
15.45 - 16.15 An van Veen 
                       (programmaleider Staatsbosbeheer) over de strategie van Staatsbosbeheer voor de
                       aanleg van nieuw bos in Nederland
16.15             Reflectie met alle aanwezigen, onder begeleiding van Paul Roncken 
                      (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Utrecht)
16.45             Afsluiting en borrel
 
Aanmelden kan via deze link

Werkbezoek Hugo de Jonge

Op 13 september bezocht demissionair minister Hugo de Jonge op uitnodiging van de BSNP/NVTL onder de titel ‘Ontwerpkrachtcentrale’ een groep landschapsarchitecten en stedenbouwers. Een initiatief met als doel de minister kennis te laten maken met de ontwerppraktijk op basis van een aantal voorbeeldprojecten. Onder andere een ontwerpend onderzoek van Flux naar nieuwe landschapsparken in Nederland en het project Eetbare Waddenkust als (onderdeel van de expositie Sponsland) werden besproken met de minister.

Lees meer op Ontwerpkrachtcentrale

Met dank aan Lieneke van CampenJasper NijveldtKarres en BrandsPeter VeenstraLOLA Landscape ArchitectsDeborah LambertFelixx Landscape Architects & PlannersMona zum FeldeDefacto UrbanismHarro WieringaWitteveen+Bos, Maurits De Hoog, Gido Ten DolleRenson van TilborgMinisterie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBen KuipersJoeri de BekkerNVTL en Eric van der Kooij BNSP

Foto’s door Corstiaan van Pelt

Uitnodiging Eindsymposium Holtland

Sinds 2021 werkt Flux landscape architecture aan het ontwerpend onderzoek Holtland. Dit onderzoek sluiten we af met een eindsymposium waarin de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd worden door Gerwin de Vries. Daarnaast zullen Wouter DelforterieAn van VeenWouter van Eck spreken over hun expertise en gaan we in gesprek over de kansen voor nieuw bos in Nederland onder begeleiding van Paul Roncken.

We nodigen u van harte uit om dit symposium bij te wonen en samen met ons in gesprek te gaan. Na afloop is er gelegenheid om na te praten tijdens de borrel. Bent u er ook bij?
Aanmelden voor dit symposium kan via deze link

Graag tot 28 september namens het hele Flux team!

Flux werkt aan Werkboek Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van BZK werkt Flux aan het Ruimtelijk Voorstel voor de provincie Brabant. Flux maakt een uitgebreide analyse van Brabantse landschappen en steden op basis van GIS data en ook de grote transitieopgaven worden in kaart en beeld gebracht. Samen krijgt dit vorm in het Werkboek Brabant. In dit Werkboek worden relaties tussen verschillende onderdelen gelegd en kwaliteiten, kansen en knelpunten onderzocht. De bevindingen uit deze kaartenreeks zijn waardevolle input voor het Ruimtelijk Voorstel en vormen de basis voor verdere planvorming.

In opdracht van provincie Noord-Brabant en het Ministerie van BZK.

Binckhorst klimaatadaptief en biodivers

Flux heeft in opdracht van Gemeente Den Haag gewerkt aan een visie voor een biodiverse en klimaatadaptieve ontwikkeling van de Binckhorst Den Haag. In de visie wordt de verstedelijkingsopgave gecombineerd met een stevige landschappelijke kwaliteitsimpuls en een toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte. Er is gestart vanuit een totaalvisie voor de gehele Binckhorst, als wervend toekomstbeeld voor de langere termijn. Vanuit dit toekomstbeeld zijn een aantal deelgebieden uitgewerkt. Per deelgebied worden concrete spelregels aangedragen t.b.v. de toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte. Onder deze spelregels valt o.a. de concrete inpassing waterberging in de openbare ruimte, de inrichting van (groene) kades en een strategie voor klimaatadaptieve en biodiverse beplanting in verschillende condities. In samenwerking met Wageningen Universiteit en Research.

Meer weten? Kijk dan op:
Binckhorst klimaatadaptief en biodivers